Dziś jest: Sobota, 20 kwietnia 2019 r.

Imieniny: Czeslawa Agnieszki

GOPS_projektCUS_logo.jpgCentrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu - Partnera Projektu

Czytaj więcej...

  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Wyszukiwarka

  • A
  • A
  • A

Sesja Rady Gminy - 10.06.2015

W dniu 10 czerwca 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się IX Sesję Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zatwierdzenia projektu o nazwie „Radosne przedszkole” realizowanego z Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
3. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
4. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
5. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015 -2030.
VII. Sprawy różne:
VIII. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy - 29.04.2015

W dniu 29 kwietnia 2015 roku (środa) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Brzeźnio.
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Przystąpienia Gminy Brzeźnio do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”.
2. Zmiany uchwał Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 30.12.2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złoczew na realizację w ramach projektu partnerskiego zadania pn.: „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8”.
3. Zmiany uchwały Nr XLV/284/2014 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej.
4. Zmiany uchwały Nr XLV/285/2014 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
5. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
6. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015 -2030.
VII. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Brzeźnio z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014. VIII. Sprawy różne. IX. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy Brzeźnio - 11.03.2015

W dniu 11 marca 2015 roku (środa) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Brzeźnio.
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z V Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Wręczanie zaświadczeń dla sołtysów wybranych na kadencję 2015-2018.
IV. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
V. Informacja o działalności Rady Powiatu.
VI. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VII. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Brzeźnio.
2. Ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio.
3. Wykupu działek oznaczonych nr 83/1, 95/5 o pow. 0,0653 ha położonych we wsi Tumidaj – obręb geod. Dębołęka.
4. Wykupu działki oznaczonej nr 70/7 o pow. 0,0052 ha położonej we wsi Bronisławów.
5. Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
6. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnio w 2015 roku.
7. Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.
8. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
9. Wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.
10. Dokonania zmian w budżecie gminy.
11. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
12. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
VIII. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu za rok 2014.
IX. Sprawy różne.
X. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy Brzeźnio - 27.01.2015

W dniu 27 stycznia 2015 roku (wtorek)o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się V Sesję Rady Gminy Brzeźnio.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie V Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności miedzy Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu za rok 2014 i planu potrzeb na rok 2015.
2. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015-2030.
3. Uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.

Informuję, iż w dniu 2 maja 2014 r. (piątek) Urząd Gminy Brzeźnio będzie nieczynny

Informuję, iż w dniu 2 maja 2014 r. (piątek) Urząd Gminy Brzeźnio będzie nieczynny.
W sprawach nagłych związanych z USC prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 507 024 725 lub 43 820 37 70.

Ponadto informujemy, że zgłoszenia kandydatów do OBW przyjmowane będą w dniu 2.05.2014 r. w godz. 730 - 1530 w ramach dyżuru. Interesantów w tej sprawie prosimy o sygnał dzwonka z prawej strony drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy.

Wójt Gminy
(-) mgr Dorota Kubiak

Rozpoczęcie prac geodezyjnych

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących wykonania modernizacji ewidencji gruntów z uzupełnieniem ewidencji budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją dla obrębu BRZEŹNIO
Pismo informacyjne <<pobierz>>
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.