Dziś jest: Niedziela, 17 lutego 2019 r.

Imieniny: Aleksego Lukasza

 • A
 • A
 • A

Trenig SOA (Powstaanie Warszawskie)

Uprzejmie informuję, że w dniu 01 sierpnia 2016 roku w godzinie 1700 w związku z Apelem Wojewody Łódzkiego, upamiętniając 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną włączone syreny alarmowe na budynkach strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych.

Syreny wyemitują dźwięk modulowany trwający 1 minutę.
Powyższe stanowić będzie trening Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie gminy Brzeźnio.

Wójt Gminy Brzeźnio
/-/ mgr Dorota Kubiak

Sesja Rady Gminy - 22.06.2016

W dniu 22 czerwca 2016 roku (środa) o godzinie 12.00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2015 rok.
 2. a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  b) dyskusja;
  c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2015 rok.
 3. Udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2015 rok.
  a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2015 rok;
  b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeźnio za 2015 rok z tytułu wykonania budżetu gminy;
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;
  d) dyskusja;
  e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2015 rok.
 4. Akt o likwidacji samorządowej instytucji kultury – Centrum Rekreacyjno – Szkoleniowego w Kliczkowie Wielkim.
 5. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Remont odcinka chodnika w miejscowości Kliczków Mały”.
VII. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy za 2015 rok.
VIII. Informacja o działalności kulturalnej na terenie Gminy.
IX. Sprawy różne.
X. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy - 24.05.2016

W dniu 24 maja 2016 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Sprzedaży nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków o przeznaczeniu produkcyjno – mieszkalnym dotyczącej części produkcyjnej.
 2. Sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Zapole oznaczonej nr działki 104/6 o pow. 3700 m2.
 3. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnio.
 4. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadam komunalnymi.
 5. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 8. Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 9. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy - 27.04.2016

W dniu 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 2. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016-2030.
 3. Zaciągnięcia kredytu.
 4. Zaciągnięcia pożyczki.

VII. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Brzeźnio z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.

VIII. Sprawy różne.

IX. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy - 23.03.2016

W dniu 23 marca 2016 roku (środa)o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się XX Sesję Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.

IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.

V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnio w 2016 roku.
2. Wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.
4. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
5. Zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.
6. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

VII. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu za rok 2015.

VIII. Sprawy różne.

IX. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy - 30.12.2015

W dniu 30 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbedzie się XVIII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej. VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 2. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
 4. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.
 5. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.
 6. Przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Brzeźnio na 2016 rok.
 7. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brzeźnio na 2016 rok.
 8. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016-2030.
 9. Uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
VII. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
VIII. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za 2015 rok.
IX. Sprawozdanie z działalności Komisji Społeczno - Socjalnej za 2015 rok.
X. Informacja dotycząca działalności Rady Gminy za 2015 rok.
XI. Sprawy różne.
XII. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

W dniu 24 GRUDNIA 2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy Brzeźnio będzie nieczynny

W dniu 24 GRUDNIA 2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy Brzeźnio będzie nieczynny.
W sprawach nagłych związanych z USC prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 507 024 725 lub 43 820 37 70.

Sesja Rady Gminy - 16.12.2015

W dniu 16 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu XVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej. VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 2. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015-2030.
VII. Sprawy różne
VIII. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.