Dziś jest: Niedziela, 17 lutego 2019 r.

Imieniny: Aleksego Lukasza

 • A
 • A
 • A

Komunikat energetyczny (2014-04-23)

KOMUNIKAT ENERGETYCZNY !

Rejon Energetyczny Bełchatów , Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:

Poniedziałek 05 maja 2014r.
Barczew Hydrofornia; Przychody; Mierzyce 3;
W godz. 9-13: Brzeźnio 1, Brzeźnio Hydrofornia, Bronisławów Kolonia, Brzeźnio Drukarnia, Brzeźnio MBM, Rembów 1.

Środa 07 maja 2014r.
Barczew KR; Strobin Kolonia 1. Wszystkie przerwy planowane są w godz. 08.00 - 15.00, z wyjątkiem podanym w komunikacie.

Z przyczyn niezależnych od R.E. Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w podanych wyżej terminach. Informacji o wyżej wymienionych przerwach, jak również o przerwach awaryjnych można uzyskać pod bezpłatnym numerem: tel. 991

Kategorycznie zabronione jest podłączenie do budynków napięcia z jakiegokolwiek agregatu prądotwórczego oraz obcego źródła prądu np. sąsiedniego budynku, gdzie jest napięcie. Za samowolne podłączenie i spowodowanie zagrożenia życia ludzkiego, tj. popełnienie przestępstwa przeciw bezpieczeństwu powszechnemu zgodnie z brzmieniem art. 156 i 164 Kodeksu Karnego, sprawcy grozi kara ustalona w/w przepisami oraz pozbawienie dostawy energii elektrycznej.

Komunikat energetyczny (2014-04-10)

KOMUNIKAT ENERGETYCZNY !

Rejon Energetyczny Bełchatów , Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:

Poniedziałek 14 kwiecień 2014 r. w godz. 8-13: Dębołęka Osiedle; Dębołęka 1,2;

Informacji o wyżej wymienionych przerwach, jak również o przerwach awaryjnych można uzyskać pod bezpłatnym numerem: tel. 991

Komunikat energetyczny (2014-03-05)

Rejon Energetyczny Bełchatów , Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:

Czwartek 13 marzec 2014r. w godz. 10-13
Wojtyszki, Ciągnisze, Bukowiec 1,2,3,4,5, Bugaj, Kliczków Mały 1,2,3, Kliczków Wielki Kolonia.

Wtorek 18 marzec 2014r. w godz. 9-12:
Brzeźnio 1; Brzeźnio Hydrofornia, Bronisławów Kolonia, Brzeźnio Drukarnia, Brzeźnio MBM, Rembów 1.

Środa 19 marzec 2014r.
Zapole 5.

Wszystkie przerwy planowane są w godz. 08.00 - 15.00, z wyjątkiem podanym w komunikacie. Przepraszamy za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej, jednocześnie informujemy, że z przyczyn niezależnych od R.E. Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w podanych wyżej terminach.

Informacji o wyżej wymienionych przerwach, jak również o przerwach awaryjnych można uzyskać pod bezpłatnym numerem: tel. 991 Kategorycznie zabronione jest podłączenie do budynków napięcia z jakiegokolwiek agregatu prądotwórczego oraz obcego źródła prądu np. sąsiedniego budynku, gdzie jest napięcie. Za samowolne podłączenie i spowodowanie zagrożenia życia ludzkiego, tj. popełnienie przestępstwa przeciw bezpieczeństwu powszechnemu zgodnie z brzmieniem art. 156 i 164 Kodeksu Karnego, sprawcy grozi kara ustalona w/w przepisami oraz pozbawienie dostawy energii elektrycznej.

Komunikat energetyczny (2014-02-25)

Rejon Energetyczny Bełchatów, Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:


Wtorek 11 marzec 2014r. w godz. 9-14: Zalesiaki Pieńki; Strobin Kolonia 1,
w godz. 8-11: Czarnożyły 2
w godz. 10-13: Dębołęka POHZ
w godz. 12-16: Pyszków 2

Informacji o wyżej wymienionych przerwach, jak również o przerwach awaryjnych można uzyskać pod bezpłatnym numerem: tel. 991. Kategorycznie zabronione jest podłączenie do budynków napięcia z jakiegokolwiek agregatu prądotwórczego oraz obcego źródła prądu np. sąsiedniego budynku, gdzie jest napięcie. Za samowolne podłączenie i spowodowanie zagrożenia życia ludzkiego, tj. popełnienie przestępstwa przeciw bezpieczeństwu powszechnemu zgodnie z brzmieniem art. 156 i 164 Kodeksu Karnego, sprawcy grozi kara ustalona w/w przepisami oraz pozbawienie dostawy energii elektrycznej.

Sesja Rady Gminy - 28.12.2016

W dniu 28 grudnia 2016 roku (środa) o godzinie 12.00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 2. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016-2030.
 3. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2017-2030.
 4. Uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
VII. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
VIII. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za 2016 rok.
IX. Sprawozdanie z działalności Komisji Społeczno - Socjalnej za 2016 rok.
X. Informacja dotycząca działalności Rady Gminy za 2016 rok.
XI. Sprawy różne.
XII.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.Sesja Rady Gminy - 14.12.2016

W dniu 14 grudnia 2016 roku (środa) o godzinie 12.00 odbędzie się  XXVII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącego współfinansowania opracowania Katalogu Ofert Inwestycyjnych.
 2. Przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Brzeźnio na 2017 rok.
 3. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brzeźnio na 2017 rok.
 4. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
VII. Sprawy różne:
VIII. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy - 31.08.2016

W dniu 31 sierpnia 2016 roku (środa) o godzinie 12.00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

II. Wręczanie stypendiów Gminy Brzeźnio dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

III. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
IV. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
V. Informacja o działalności Rady Powiatu.
VI. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VII. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeźnio na lata 2016-2018.
 2. Przyznawania nagród okolicznościowych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 3. Likwidacji samorządowej instytucji kultury – Centrum Rekreacyjno – Szkoleniowego w Kliczkowie Wielkim.
 4. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 5. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727E Brzeźnio – Lipno – Etap I od km 0+000 do km 2+ 244,70”.
 6. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach powiatowych.
 7. Zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi: 401 obręb geodezyjny Nowa Wieś oraz na działkach nr geodezyjny 230/1, 253 obręb geodezyjny Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś.
 8. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnio.
 9. Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 10. Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 11. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 12. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016-2030.

VIII. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I –wsze półrocze 2016 roku.
IX. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego.
X. Sprawy różne.
XI. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

Pierwszy stopień alarmowy ALFA dla zagrożeń antyterrorystycznyc

Informujemy, że zarządzeniem nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA dla zagrożeń antyterrorystycznych oraz drugi stopień BRAVO-CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni.
Wskazane stopnie alarmowe obowiązują od dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.

Wójt Gminy Brzeźnio

/-/ mgr Dorota Kubiak

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.