Dziś jest: Wtorek, 23 kwietnia 2019 r.

Imieniny: Jerzego Wojciecha Idziego

GOPS_projektCUS_logo.jpgCentrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu - Partnera Projektu

Czytaj więcej...

  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Wyszukiwarka

  • A
  • A
  • A

W DNIU 14 SIERPNIA 2015 R. (PIĄTEK) URZĄD GMINY BRZEŹNIO BĘDZIE NIECZYNNY

W związku z dniem 15.08.2015 r. - Świętem Wniebowzięcia NMP, przypadającym w sobotę, dzień 14.08.2015 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brzeźniu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W sprawach nagłych związanych z USC prosimy o kontakt tel. 507 024 725 lub 43 820 37 70

UWAGA !!! Barszcz Sosnowskiego

Na granicy sołectw Nowa Wieś i Pyszków, na nieużytkach potocznie określanych jako „łąki poniemieckie” pojawiła się roślina zwana BARSZCZEM SOSNOWSKIEGO.

Barszcz ten można również spotkać jako pojedyncze rośliny w innych miejscach. Mając powyższe na uwadze nie należy podchodzić blisko do rośliny, a tym bardziej jej dotykać.
Kontakt z rośliną może spowodować poparzenie ciała i stanowi zagrożeniem zdrowia, a nawet życia. Roślina dorasta często do 3,5 metra wysokości i wygląda jak na załączonym zdjęciu.

Obecnie powiadomiono właścicieli gruntów, na których wykryto Barszcz Sosnowskiego o konieczności jego usunięcia.

Informacje o barszczu Sosnowskiego.

Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego jak powszechnie wiadomo jest silnie toksyczny oraz alergizujący. Chwast wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.
Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie uwalnia toksyczne związki barszczu Sosnowskiego z rośliny w postaci lotnej. Związki te oprócz poparzeń skórnych, mogą powodować obrażenia dróg oddechowych, wymioty. W szczególnych przypadkach mogą prowadzić do uszkodzenia wzroku.
Często poparzenia barszczem Sosnowskiego są mylone z poparzeniami pokrzywy.
Najprostszą metodą usunięcia barszczu jest ręczne wyrywanie rośliny. Koniecznie w ubraniu ochronnym i rękawicach.
Kolejnym sposobem jest chemiczne zwalczania barszczu poprzez stosowanie herbicydu Perzocyd 280 SL.. Opryski powinno prowadzić się w następujących przez okres od maja do później jesieni przez okres rozwoju rośliny.

Uwaga!

Usuwanie tej rośliny bez odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić nawet do śmierci. Apelujemy, aby przypadki wstąpienia rośliny zgłaszać do Władz Gminy i usuwać jak najszybciej.
 

Źródło: www.ekologiczny-dom.com

Sesja Rady Gminy - 24.06.2015

W dniu 24 czerwca 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się X Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie X Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Informacja o działalności kulturalnej na terenie Gminy.
VII. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy za 2014 r.
VIII. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźniu.
4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego w Kliczkowie Wielkim.
5. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2014 rok.

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
b) dyskusja;
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2014 rok.

6. Udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2014 rok.

a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2014 rok
b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeźnio za 2014 rok z tytułu wykonania budżetu gminy;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;
d) dyskusja;
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2014 rok.

IX. Sprawy różne.
X. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy - 10.06.2015

W dniu 10 czerwca 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się IX Sesję Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zatwierdzenia projektu o nazwie „Radosne przedszkole” realizowanego z Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
3. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
4. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
5. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015 -2030.
VII. Sprawy różne:
VIII. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy - 29.04.2015

W dniu 29 kwietnia 2015 roku (środa) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Brzeźnio.
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Przystąpienia Gminy Brzeźnio do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”.
2. Zmiany uchwał Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 30.12.2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złoczew na realizację w ramach projektu partnerskiego zadania pn.: „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8”.
3. Zmiany uchwały Nr XLV/284/2014 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej.
4. Zmiany uchwały Nr XLV/285/2014 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
5. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
6. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015 -2030.
VII. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Brzeźnio z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014. VIII. Sprawy różne. IX. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy Brzeźnio - 11.03.2015

W dniu 11 marca 2015 roku (środa) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Brzeźnio.
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z V Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Wręczanie zaświadczeń dla sołtysów wybranych na kadencję 2015-2018.
IV. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
V. Informacja o działalności Rady Powiatu.
VI. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VII. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Brzeźnio.
2. Ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio.
3. Wykupu działek oznaczonych nr 83/1, 95/5 o pow. 0,0653 ha położonych we wsi Tumidaj – obręb geod. Dębołęka.
4. Wykupu działki oznaczonej nr 70/7 o pow. 0,0052 ha położonej we wsi Bronisławów.
5. Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
6. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnio w 2015 roku.
7. Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.
8. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
9. Wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.
10. Dokonania zmian w budżecie gminy.
11. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
12. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
VIII. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu za rok 2014.
IX. Sprawy różne.
X. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy Brzeźnio - 27.01.2015

W dniu 27 stycznia 2015 roku (wtorek)o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się V Sesję Rady Gminy Brzeźnio.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie V Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności miedzy Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu za rok 2014 i planu potrzeb na rok 2015.
2. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015-2030.
3. Uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.